شماره تلفن:    08337265125

شماره نمابر:   08337265127 

شماره همراه: (8550 832 0918)

ایمیل:            ncc@iauksh.ac.ir