مسئولین برگزارکننده کنفرانس 

آقای دکتر محمد هادی توانا (دبیر اجرایی) آقای دکتر مهرزاد تحملی رودسری (دبیر علمی)    
آقای دکتر جواد اسفندیاری (مدیر گروه عمران) آقای دکتر حامد ایوانی (روابط عمومی و هماهنگی)

 

داوران محترم همایش به ترتیب حروف الفبا

آقای دکتر آقایاری رضا

آقای دکتر اختری

آقای دکتر اخویسی امیرهوشنگ

آقای دکتر امیری مسلم

آقای دکتر ایزدبخش 

آقای دکتر بیات آرش

آقای دکتر توپچی نژادحمید

آقای دکتر پرویزی قامت 

آقای مهندس علی پناهیان

آقای دکتر حبیبی محمد رضا

آقای دکتر حسینی محمود

آقای دکتر خزایی جهانگیر 

آقای دکتر رجبی احمد

آقای دکتر سروقد مقدم عبدالرضا

آقای دکتر سیاری آرش

آقای دکتر شرفی حسن

آقای دکتر شریفی پور

آقای دکتر شعبانلو سعید

آقای دکتر کارگر حمیدرضا 

آقای دکتر کلهرنیا بیژن

آقای دکتر فتحی فرشید

آقای دکتر فتحی مجتبی

آقای دکتر محمدیانی شهرام

آقای مهندس محمدی رسول

آقای دکتر نوری علی

آقای دکتر یعقوبی

آقای دکتر یوسفوند فریبرز

آقای مهندس حیدری حمید رضا

آقای مهندس حیدری مجتبی

آقای مهندس داریوشی احسان

آقای مهندس رهرو مهربانی سعید

آقای مهندس قطب محمد رضا

آقای مهندس محمد پناه علی

آقای مهندس وزیری حمید رضا

خانم مهندس جلیلی سحر

خانم مهندس حیدریان خاطره