ردیف  برگزار کننده

    عنوان کارگاه         

زمان مکان
1 جناب آقای دکتر مهرزاد تحملی رودسری

Abaqus

به زودی اعلام میشود به زودی اعلام میشود
  جناب آقای مهندس احمد سوری Civil   3D به زودی اعلام میشود به زودی اعلام میشود
3 جناب آقای مهندس مهرداد گردینی اپن سیس به زودی اعلام میشود به زودی اعلام میشود