شرکت کنندگانی که با یک مقاله در همایش شرکت کرده اند؛به منظور پرداخت هزینه شرکت در همایش به پنل شخصی خود وارد شده و از آنجا مبلغ 1500000 ریال را واریز نمایند

شرکت کنندگان با بیش از یک مقاله ،هزینه یک مقاله را از طریق پنل شخصی خود پرداخت نموده و هزینه مقالات بعدی به ازای هرمقاله 1000000 ریال را با مراجعه به بانک ملت و واریز وجه به حساب شماره 5291124855 (به نام همایش ملی نقش عمران در اعتلای دانش مهندسی) اقدام نموده،و تصویر فیش واریزی را از طریق پنل شخصی ارسال نمایند (بجای عنوان مقاله عبارت فیش پرداختی مربوط به مقاله (نام مقاله را بنویسید) را قید نمایید.) و در روز همایش اصل فیش واریزی را به مسوول مربوطه تحویل نمایید.