شرکت کنندگانی که با یک مقاله در همایش شرکت کرده اند؛به منظور پرداخت هزینه شرکت در همایش به پنل شخصی خود وارد شده و از آنجا مبلغ 1500000 ریال را واریز نمایند

شرکت کنندگان با بیش از یک مقاله ،هزینه